นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PRIVACY POLICY

นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ธาดาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ตระหนักถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ติดต่อมายังบริษัทฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้มีวิธีการจัดเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านจากการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายความว่า ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ หมายความว่า บริษัท ธาดาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และบริษัทย่อย นโยบาย หมายความว่า นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระบบข้อมูลสารสนเทศ หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อเข้าระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเก็บข้อมูล ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อสารข้อมูลทุกประเภทข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์ใด ที่เกี่ยวข้องอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียด วิธีการจัดการ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่กระทำการติดต่อให้ข้อมูลมายังบริษัทฯ โดยตรง หรือผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีผลบังคับใช้กับการจัดเก็บ รวบรวม การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ธาดาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ทั้งนี้ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียรับทราบว่านโยบายฯ ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด และตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บรักษาและนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีเก็บไว้ในปัจจุบัน และอนาคตนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้

การจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ที่จะทำให้เว็บไซต์ สามารถจดจำข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์หรือวิธีใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง โดยข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม (ข้อมูลส่วนบุคคล) ประกอบได้ด้วย

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย) ประสงค์จะขอทราบข้อมูล ลบ แก้ไข ขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอไม่รับข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดใดๆ จากบริษัทฯ สามารถแจ้งความประสงค์และระบุตัวตนที่แท้จริงโดยเป็นลายลักษณ์อักษรส่ง มายังบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งถึงความมีอยู่หรือรายละเอียดของข้อมูลให้ทราบภายในระยะเวลาที่อันสมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้บริษัทฯ ดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคล อาจทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถรับบริการจากทางบริษัทฯ ได้ หรืออาจทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับบริการจากบริษัทฯ ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมถึงจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

Scroll to Top